ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไหม้คอรวง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีราษฏรมาขอความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโรคระบาดไหม้คอรวง เนื่องจากไม่ได้รับเงินชดเชยค่าช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ มาให้ข้อมูลและคำชี้แจงขอเท็จจริงกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโรคระบาดไหม้คอรวง