แบบสำรวจความคิดเห็น

เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ


ข้อชี้แจง : กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ


ตอนที่ 2 กำรรับรู้และควำมพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรม

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
7.1 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
1) มีความรอบรู้ในระเบียบกฎหมาย และความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
2) ให้การต้อนรับ และการให้บริการด้วยความเต็มใจมีอัธยาศัยไมตรี
3) ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4) มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
5) มีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
7.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนและสิ่งอำนวยความสะดวก
1) มีขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ มีป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ มีความชัดเจน
2) สถานที่บริการมีความเหมาะสม เป็นสัดส่วนสะดวกสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3)ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
7.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
ประเด็น/ด้าน ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1) ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
2) แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของคู่กรณี/คู่พิพาท
3) ทำให้คู่กรณี/คู่พิพาทได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
4) รู้สึกปลอดภัยเมื่อนำปัญหามาขอความช่วยเหลือ และ การรักษาความลับของเจ้าหน้าที่
5) สร้างความมั่นใจถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา กรณีส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ประเด็น/ด้าน ระดับที่ควรปรับปรุง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1) ด้านโครงสร้างการให้บริการ (อำนาจ – สายการบังคับบัญชา)
2) ด้านบุคลากร (พฤติกรรมของข้าราชการ)
3) ด้านระเบียบ กฎหมาย
4) ด้านขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการให้บริการ
5) ด้านงบประมาณและอัตรากำลัง
6) ด้านสถานที่

ตอนที่ 3 ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)